Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1. FEDERACIÓ VALENCIANA DE NANOS I GEGANTS (d’ara en avant FVNG) és una entitat de dret públic el domicili social de la qual es troba siti a la Carrer Sant Roc, 31 baix, a Benetússer. CIF: G-98526130. Correu electrònic: federacio@fvnanosigegants.com

1.2. FVNG és el propietària del domini d’esta web que porta per nom FEDERACIÓ VALENCIANA DE NANOS I GEGANTS, d’ara en avant FVNG, i el gestor dels seus continguts.

1.3. Així mateix, el nom de domini, titularitat de FVNG, és: fvnanosigegants.com.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Estes són les condicions generals (d’ara en avant condicions generals) que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota estos dominis (d’ara en avant, FVNG o lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (es consideren d’ara en avant continguts els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

2.2. Es considerarà que l’accés o la mera utilització de la web FVNG per part de l’usuari implica l’adhesió d’este a les condicions generals que FVNG tinga publicades en cada moment en què accedisca a la web FVNG. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament estes condicions generals. Es considera com a usuari tota persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els servicis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en la web FVNG.

2.3. Estes condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús de la web FVNG, però, independentment d’estes, FVNG podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització o contractació de servicis específics oferits als usuaris a través de la web FVNG. Així mateix, a través de la web FVNG podrà habilitar altres entitats perquè publiciten o presten els seus servicis. En estos casos, FVNG no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars que caldrà tindre en compte en la utilització, prestació o contractació d’estos servicis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’estos.

2.4. Abans d’utilitzar o contractar els dits servicis específics prestats per FVNG, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a este efecte per FVNG. La utilització o la contractació dels dits servicis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada per FVNG en el moment en què es produïsca la dita utilització o contractació.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. La FEDERACIÓ VALENCIANA DE NANOS I GEGANTS és titular o té la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la web FEDERACIÓ VALENCIANA DE NANOS I GEGANTS.

3.2. En cap cas es considerarà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’estos drets per part de FVNG.

3.3. En conseqüència, no està permés suprimir, eludir o manipular l’avís dels drets d’autor (copyright) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de FVNG o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació o d’identificació que puguen trobar-se en els continguts.

3.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir d’alguna manera la totalitat o part dels continguts inclosos en la web FVNG per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l’autorització expressa i per escrit de FVNG o, si és el cas, del titular dels drets a què corresponga.

3.5. Tot el material contingut en el lloc web FVNG ha sigut cedit pels titulars dels drets. En alguns casos, FVNG no ha localitzat els drethavents de l’esmentat material. Si alguna persona o entitat acredita ser-ho, pot posar-se en contacte amb FVNG per a regularitzar la situació. Web: https://www.fvnanosigegants.com. Adreça electrònica: federacio@fvnanosigegants.com

4. ACCÉS

4.1. L’accés a la web FVNG per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït; no obstant això, alguns dels servicis i continguts oferits per FVNG o tercers a través de la web FVNG poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servici o producte i al pagament d’una quantitat de diners de la manera que es determine en les corresponents condicions particulars, i en este cas es posaran a la seua disposició de manera clara.

4.2. Quan siga necessari que l’usuari es registre o l’aportació dades personals per a poder accedir a algun dels servicis específics, la recollida, el tractament i, si és el cas, la cessió o l’accés de les dades personals dels usuaris, serà aplicable el que disposa la política de privacitat especificada més avant en este document.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i servicis a través de la web FVNG per part de menors d’edat: estos hauran d’obtindre obligatòriament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguen a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

5.1. Si per a la utilització o contractació d’un servici en la web FVNG l’usuari ha de registrar-se, este serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dota l’usuari d’una contrasenya, este es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a estos servicis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors o contrasenyes que li siguen subministrades per FVNG, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporalment o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels servicis per qualsevol tercer il·legítim que empre a este efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’esta per l’usuari.

5.2. En virtut de l’anterior, l’usuari està obligat a notificar de manera immediata als gestors de la web de FVNG qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a estos, a fi de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentres no es comuniquen estos fets, FVNG quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que puga derivar-se de l’ús indegut per part de tercers dels identificadors o contrasenyes no autoritzats.

5.3. L’accés, navegació i ús de la web FVNG és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa este es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per FVNG o pel personal autoritzat de FVNG relativa a l’ús de la web FVNG i dels seus continguts.

5.4. Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstindre’s de:

 • Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats, o a l’orde públic.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tinga l’autorització del titular dels corresponents drets o això estiga legalment permés.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En cas que l’usuari envie informació de qualsevol tipus a la web FVNG, el primer declara, garantix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que la dita informació no infringix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que la dita informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

6.2. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne FVNG i la web FVNG per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom; eixa responsabilitat inclou, sense cap restricció, l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’esta.

6.3. L’acceptació d’estes condicions generals implica la cessió en exclusiva per part de l’usuari de qualsevol dret d’explotació de propietat intel·lectual o industrial que l’usuari puga posseir sobre les comunicacions que realitze a través de la web de FVNG o a FVNG.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7.1. FVNG no garantix ni es fa responsable de:

 • La continuïtat dels continguts de la web FVNG.
 • L’absència d’errors en els dits continguts ni la correcció de qualsevol defecte que puga ocórrer.
 • L’absència de virus o altres components danyosos en la web FVNG o en el servidor que els subministra.
 • La invulnerabilitat de la web FVNG o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en el domini.
 • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la web FVNG.
 • Els danys o perjuís que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringisca les condicions, normes i instruccions que FVNG establix en la web FVNG o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la web FVNG.

No obstant això, FVNG declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la web FVNG i evitar l’existència i transmissió de virus i la resta de components danyosos als usuaris.

8. ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

8.1. En la web FVNG, l’usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web per mitjà de diferents botons, enllaços, bàners, etc. Estos llocs són gestionats per tercers. FVNG no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres llocs web amb els quals s’establixen enllaços des de la web FVNG. En conseqüència, FVNG no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb què s’establix un enllaç des de la web FVNG; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.2. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de la web FVNG amb un altre lloc web alié no implica que hi haja cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre FVNG i el responsable del lloc web alié.

ENLLAÇOS EN ALTRES LLOCS WEB AMB DESTINACIÓ A LA WEB FVNG

8.3. Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la web FVNG, haurà d’atindre’s a les estipulacions següents:

 • L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o home de la web FVNG, excepte autorització expressa i per escrit de FVNG.
 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, per mitjà d’un clic, a https://www.fvnanosigegants.com, i ha de comprendre completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que FVNG ho autoritze de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de cap manera, la web FVNG, incloure’l com a part de la seua web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web FVNG.
 • En la pàgina que establix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que FVNG ha autoritzat este enllaç, llevat que FVNG ho haja fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç correctament des de la seua pàgina a la web FVNG desitja incloure en la seua pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de FVNG, haurà de posseir prèviament la seua autorització expressa i per escrit.
 • FVNG no autoritza l’establiment d’un enllaç a la web FVNG des d’aquelles pàgines web que continguen materials, informació o continguts il•lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen la moral, l’orde públic o les normes socials generalment acceptades.

8.4. FVNG no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres llocs web que tinguen establits enllaços amb destinació a la web FVNG. FVNG no assumix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la web FVNG que establix eixe enllaç amb destinació a la web FVNG, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts en general.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1. FVNG podrà modificar els termes i condicions ací estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera en què apareixen estes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

9.2. La vigència temporal d’estes condicions generals coincidix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tindre vigència les condicions generals modificades.

9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, FVNG podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després de la dita extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en estes condicions generals.

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les distintes clàusules són únicament informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

10.2. En cas d’existir discrepància entre allò que s’ha establit en estes condicions generals i les condicions particulars de cada servici específic, prevaldrà allò que s’ha disposat en estes últimes.

10.3. En cas que qualsevol disposició d’estes condicions generals siga considerada nul•la o inaplicable, en la seua totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, la dita nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents servicis de FVNG.

10.4. El no exercici o execució per part de FVNG de qualsevol dret o disposició continguda en estes condicions generals no constituirà una renúncia, excepte reconeixement i acord per escrit per la seua banda.

11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establides entre FVNG i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa preveja la possibilitat que les parts se sotmeten a un fur, FVNG i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que puga correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

12. NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB

FVNG, entitat pública titular del lloc web FVNG només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la web FVNG:

 • El nom del domini del proveïdor PSI o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx únicament estarà identificat amb el domini xxx.com o l’adreça IP. D’esta manera serà possible elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la web FVNG.
 • La data i hora d’accés a la web FVNG. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència i dur a terme els ajustos necessaris per a evitar problemes de saturació en hores punta.
 • L’adreça d’Internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigix a la web FVNG. Esta dada farà possible conéixer l’efectivitat dels distints bàners i enllaços que apunten el servidor de la web FVNG, a fi de potenciar els que oferisquen millors resultats.
 • La referència de peticions http de cada secció. Això permetrà conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.

La informació obtinguda d’esta manera és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

La Federació Valenciana de Nanos i Gegants, amb domicili al Carrer Sant Roc, 31 baix, 46910 Benetússer, garanteix el compliment del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació española en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

RESPONSABLE. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: FEDERACIÓ VALENCIANA DE NANOS I GEGANTS, amb CIF: G-98526130, a partir d’ara, ENTITAT.

Adreça: CARRER SANT ROC, 31 BAIX, 46910 BENETÚSSER

Adreça electrònica: federacio@fvnanosigegants.com

DRETS. Quins drets teniu quan ens faciliteu dades vostres?

 • Accés: la persona interessada té dret a saber quines dades tracta l’ENTITAT sobre ella.
 • Rectificació: l’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió: l’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades no siguen necessàries per a les finalitats per les quals es van obtenir.
 • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, l’interessat pot sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposició: en determinades circumstàncies, l’interessat pot oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, l’ENTITAT deixarà de tractar les seues dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: només aplicable a dades automatitzades, consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT fins a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud de l’interessat).

Podeu exercir els drets esmentats, i també el dret a retirar el consentiment (si l’heu atorgat) enviant un correu electrònic a federacio@fvnanosigegants.com.

A més, teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, que actualment és l’Agencia Española de Protección de Datos.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del registre, o qualsevol altra que es facilite a la FVNG per a accedir a alguns dels serveis del lloc web, siguen tractades per l’ENTITAT amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en la web de la FVNG, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats en la web de la FVNG que permeten dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració i, també, a fi de mantenir-lo informat, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de les novetats, productes i serveis relacionats amb la FVNG o amb terceres empreses col·laboradores.

En el cas de comunicacions comercials a través del correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari dóna consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través del mitjà esmentat.

L’usuari ha de respondre, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En conseqüència, la FVNG es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats tot usuari que haja facilitat dades falses, sens perjuí de les altres accions que siguen procedents en dret.

Save settings
Cookies settings